magbo system

Spoločnosť REOP s.r.o. fungujúca na trhu formou združenia inštalatérov – živnostníkov, bola do OR zapísaná k 1.1.2012. Počiatky firmy, ktorá pôsobí v oblasti vodoinštaletérstva a kúrenárstva siahajú do roku 1994. V tomto roku ju založil Milan Čierny. Po dvojročnej spolupráci sa firma rozrástla o Františka Jankuru. Ide o živnostníkov s vlastnou živnosťou a na trhu vystupujú ako združenie remeselníkov v odbore kúrenár – vodoinštalatér.

Firma zákazníkovi v rámci svojho portfólia zabezpečí na profesionálnej úrovni návrh a realizáciu komplexného riešenia vodoinštalácií, kanalizácií od vodovodnej prípojky cez rozvody k odberným miestam, sanitu, zdravotechniku, odpadové potrubia až po dopojenie žumpy, čističky odpadových vôd resp. do verejnej kanalizácie.

Samozrejmosťou je aj tlaková skúška podľa aktuálne platných STN a vystavenie protokolu o tlakovej skúške vodovodu a kanalizácie. Taktiež je zákazníkovi zrealizované ústredné kúrenie podľa konkrétneho projektu resp. prepracovanie podľa daných požiadaviek. Firma REOP s.r.o.  je špecialistom na stenové a podlahové vykurovanie, v ktorom je zároveň aj priekopníkom v rámci Stredoslovenského kraja. Samozrejmosťou je podľa požiadaviek zákazníka aj zhotovenie kúrenie radiátorového, s fan-coilermi, konvektormi resp. kombinovaného kúrenia. K systému ústredného kúrenia je zabezpečené dopojenie tepelného čerpadla – ako zdroja tepla, alebo kotla na akékoľvek palivo.

Zrealizovaná zákazka je zakončená tlakovou a vykurovacou skúškou, ktorá je dokladovaná firmou vystaveným protokolom nevyhnutným ku kolaudačnému rozhodnutiu. Práca je zrealizovaná za súčasnej dodávky materiálu. Tiež na firmou dodávané kotle, ktoré sú podľa typu kotla spustené do prevádzky (resp. firma zabezpečí spustenia servisným technikom),  je poskytnutý záručný a pozáručný servis.

V prípade záujmu zákazníka o solárny systém, firma dodá a zabezpečí montáž a uvedie do prevádzky kvalitný solárny systém s možnosťou získania štátnej dotácie. Taktiež pred kúpou systému poskytne poradenstvo na najvýhodnejšiu zostavu poskladanú presne na mieru podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Viac ako 20 ročné skúsenosti konateľa spoločnosti REOP s.r.o. sú zárukou vysokej kvality každej zrealizovanej zákazky v oblasti   vodoinštaletérstva ako aj kúrenárstva. Daná skutočnosť podniku udržuje významný podiel na trhu a to jednak prostredníctvom stálych zákazníkov, ako aj nových klientov, ktorí vyhľadávajú vysokú schopnosť podniku uspokojovať všetky náročné  požiadavky  trhu.